Supervising účtovníctva

kontrola formálnej správnosti a úplnosti prvotných dokladov a účtovných zápisov
a. dodržanie podvojnosti zápisov na syntetických účtoch,
b. dodržanie číselnej zhody medzi časovými a systematickými zápismi.
c. dodržanie číselnej zhody medzi údajmi syntetickej a analytickej evidencie.
kontrola účtovných procesov spoločnosti
kontrola a nastavenie vnútropodnikového účtovníctva
kontrola elektronického spracovania údajov
kontrola evidencie majetku (karty majetku, zaraďovacie protokoly, sledovanie technického zhodnotenia majetku, návrhy na vyradenie majetku, vyraďovacie protokoly)
kontrola podkladov pre DPH
kontrola vyhotovenie výkazov DPH
kontrola vnútropodnikových smerníc
kontrola údajov a informácií uvedených v účtovných a finančných výkazoch
kontrola správnosti, zákonnosti a spoľahlivosti účtovania nákladov a výnosov
kontrola účtovnej závierky priebežnej a ročnej
Máte otázku alebo dopyt?

V prípade dopytu alebo akýchkoľvek otázok nás nevahujte kontaktovať