Jednoduché účtovníctvo

peňažný denník
pokladničná kniha
spracovanie účtovnej uzavierky
knihy pohľadávok a záväzkov
evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
evidencia hmotného majetku
Máte otázku alebo dopyt?

V prípade dopytu alebo akýchkoľvek otázok nás nevahujte kontaktovať

Podvojné účtovníctvo

kontrola úplnosti prvotných dokladov
vyhotovenie predkontácií a záznamov podľa Zák. o účtovníctve (č.431/2002 Z.z.)
spracovanie údajov v PC
evidencia odberateľských faktúr
evidencia dodávateľských faktúr
evidencia majetku (karty majetku, zaraďovacie protokoly, sledovanie technického zhodnotenia majetku, návrhy na vyradenie majetku, vyraďovacie protokoly)
tvorba podkladov pre DPH
vyhotovenie výkazov DPH
spracovanie a sledovanie cash flow
inventarizácia saldokont
vedenie knihy pokladne
vyhotovenie hlavnej knihy, obratovej predvahy
vyhotovenie výkazov ziskov a strát a súvahy
vyhotovenie daňového priznania
vyhotovenie poznámok k daňovému priznaniu
Máte otázku alebo dopyt?

V prípade dopytu alebo akýchkoľvek otázok nás nevahujte kontaktovať